Miljö & Kvalitet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMiljöpolicy

Akrabs verksamhet uppfyller minst de krav som ställs av lagar och myndigheter samtidigt som Akrab tar hänsyn till kundens krav och synpunkter från andra intressenter. De tjänster som erbjuds är samordnade och ekonomiskt effektiva på ett sätt som tar hänsyn till miljö och som främjar hållbar utveckling. Verksamheten styrs av ekologiskt tänkande med sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Miljöpåverkan analyseras i anslutning till alla beslut om större investeringar samt beslut om nya verksamheter, produkter och tjänster. Vid inköp av varor och tjänster tas hänsyn till miljöpåverkan från dessa samt till leverantörernas miljöarbete. Akrabs attityd kring miljöfrågor ska kännetecknas av öppenhet och saklighet. Genom information och rådgivning verkar Akrab för att personal och kunder får saklig information om hur den kan minska sin negativa miljöpåverkan.

Kvalitetsarbete

Akrab arbetar primärt med intern kvalitetsstyrning för att säkerställa att de utförda uppdragen utförs på ett sådant sätt att överenskomna kvalitetsmål uppnås och upprätthålls. Akrabs interna kvalitetsstyrning bygger på tre grundläggande principer:

Dialog: Initialt förs en ingående dialog med uppdragsgivaren för att fastställa dennes behov av internkontroll och kvalitetsstyrning. Syftet med dialogen är också att på ett tidigt stadium fastställa vilka kvalitetskrav uppdragsgivaren har och om dessa kan fyllas med Akrabs normalrutiner eller om en utökad kvalitetssäkring krävs.

Vetenskaplig metod: Akrabs konsulter baserar sitt arbete på vedertagen vetenskaplig metodik, erhållen i enlighet med den utbildningsbakgrund som anges i konsulternas CV.

Extern insyn: Akrab har tillgång till ett omfattande kontaktnät inom samtliga delar av tripple Helix. Vid de fall där uppdragsgivaren anser att Akrab bör använda en utökad internkontroll eller kvalitetsstyrning tas externa kvalitetsgranskare in utifrån det verksamhetsområde som passar för uppdragsgivaren krav och behov.